Què és


Som-Inn Port és l’espai de col·laboració de la comunitat portuària i el conjunt dels nostres stakeholders, per innovar en processos, serveis i models de negoci del Port de Tarragona.

Objectius


Impulsar la Innovació en els Processos i els Serveis que ofereix el Port de Tarragona als seus Clients

Cooperar per generar i fer tangibles un elevat nombre d’idees i projectes innovadors d’interès comú

Fomentar la Intel·ligència Colectiva i la Cultura de la Innovació


Promoure internacionalment les capacitats innovadores del Port de Tarragona y dels membres de l’Ecosistema d’Innovació

Realitzar Benchmarking per compartir coneixements, experiències i bones pràctiques en Innovació

Fomentar el talent professional del Port de Tarragona i de tots els membres de l’Ecosistema d’Innovació

Impulsar la participació en Projectes Europeus d’Innovació

Generar una experiència única en l’àmbit portuari


Beneficis per als membres


Suport en el desenvolupament de l’àrea d’innovació i en la gestió del coneixement

Suport en el desenvolupament de projectes innovadors i disruptius per donar resposta als reptes corporatius i de Som-Inn Port
Connexió i networking amb la xarxa d’entitats de Som-Inn Port

Identificació d’oportunitats i facilitació d’accés a projectes i ajuts Europeus

Visibilitat de marca com entitat innovadora en gestió portuària

Formació en metodologies d’innovació i desenvolupament d’habilitats clau

Generació de Benchmark

Agents d’innovació


Els agents d’innovació són els referents de Som-Inn Port de cada entitat membre de l’Ecosistema d’Innovació.

Són les persones que  formen part de l’Àgora, fent de nexe entre la seva entitat i l’Ecosistema d’Innovació. Participen activament a les sessions de formació en innovació. Fan vigilància competitiva amb l’exploració de tendències per identificar reptes d’innovació. Participen activament als tallers de co-innovació, mitjançant Design Thinking i de desenvolupament àgil de prototips, utilitzant la metodologia Sprint.

Són les persones encarregades de transmetre els aspectes tractats a les sessions de networking, així com de motivar la participació, a la resta de professionals de les entitats membre de Som-Inn Port.

Com són?

 • Constructius: identifiquen problemes
 • Emprenedors: esperit proactiu
 • Connectors: obren portes
 • Líders: capacitat de seducció
 • Comunicatius: impliquen i motiven

Beneficis de ser agent d’innovació


Formació en metodologies d’innovació (desenvolupament d’habilitats clau).
Creació de networking dins la comunitat portuària i amb la xarxa d’entitats de l’Ecosistema d’Innovació.
Visibilitat del talent i habilitats dels professionals més participatius en el procés d’innovació.
Ser part activa d’una experiència única que promou noves oportunitats, formes de fer i de viure el nostre dia.

Glossari


Please select from the menu above

 • Agentes de Innovación

  Son los/las referentes de Som-Inn Port de cada entidad miembro del Ecosistema de Innovación.

  Son las personas que forman parte del Ágora, haciendo de nexo entre su entidad y el Ecosistema de Innovación. Participan activamente en las sesiones de formación en innovación. Hacen vigilancia competitiva con la exploración de tendencias para identificar retos de innovación. Participan activamente en los talleres de co-innovación, a través del Design Thinking y del desarrollo ágil de prototipos, utilizando la metodología Sprint.

   

  Son las personas encargadas de transmitir los aspectos tratados en las sesiones de networking, así como de motivar la participación al resto de profesionales de las entidades miembro de Som-Inn Port.

 • Agents d’innovació

  Són els referents de Som-Inn Port de cada entitat membre de l’Ecosistema d’Innovació.

  Són les persones que formen part de l’Àgora, fent de nexe entre la seva entitat i l’Ecosistema d’Innovació. Participen activament a les sessions de formació en innovació. Fan vigilància competitiva amb l’exploració de tendències per identificar reptes d’innovació. Participen activament als tallers de co-innovació, mitjançant Design Thinking i de desenvolupament àgil de prototips, utilitzant la metodologia Sprint.

  Són les persones encarregades de transmetre els aspectes tractats a les sessions de networking, així com de motivar la participació, a la resta de professionals de les entitats membre de Som-Inn Port.

 • Agora of Innovation

  The Agora is the main management tool for the Innovation Ecosystem and all the members of Som-Inn Port form a part of it. Its goal is to monitor the development of the five core principles of the model of innovation and to approve the proposals of the Innovation Commission. The Agora meets five times a year, approximately every 2 months, coinciding with the face-to-face training sessions.

 • Àgora d’Innovació

  L’Àgora és l’eina de gestió principal de l’Ecosistema d’Innovació i tot membre de Som-Inn Port en forma part. El seu objectiu és fer el seguiment del desenvolupament dels 5 eixos del model d’innovació i aprovar les propostes de la Comissió d’Innovació. L’Àgora es reuneix 5 cops a l’any, aproximadament cada 2 mesos, coincidint amb les sessions presencials de formació.

 • Ágora de Innovación

  El Ágora es la herramienta de gestión principal del Ecosistema de Innovación y todo miembro de Som-Inn Port forma parte de esta. Su objetivo es realizar el seguimiento del desarrollo de los 5 ejes del modelo de innovación y aprobar las propuestas de la Comisión de Innovación. El Ágora se reúne 5 veces al año, aproximadamente cada 2 meses, coincidiendo con las sesiones presenciales de formación.

 • Banc d’idees

  Repositori d’idees de l’Ecosistema d’Innovació, que conté totes les idees presentades pels agents d’innovació en el procés de co-innovació a través del Design Thinking. Correspon a la fase d’ideació.

 • Banco de ideas

  Repositorio de ideas del Ecosistema de Innovación, que contiene todas las ideas presentadas por los/las Agentes de Innovación en el proceso de co-innovación a través del Design Thinking. Corresponde a la fase de ideación.

 • Bank of ideas

  A repository of the Innovation Ecosystem’s ideas, containing all the ideas presented by the Innovation Agents in the process of co-innovation using Design Thinking. It corresponds to the ideation phase.

 • Cèl·lula de vigilància competitiva

  Són equips formats aproximadament per tres o quatre agents d’innovació de Som-Inn Port que tenen un interès comú sobre el qual fer recerca per tal d’extreure’n reptes que es resolen en el cicle d’innovació. Les cèl·lules de vigilància competitiva són autoregulades i participen digitalment a través de la plataforma d’innovació oberta.

 • Cèl·lules d’innovació

  Les cèl·lules d’Innovació són equips formats aproximadament per quatre o cinc agents d’innovació de Som-Inn Port que a través del Design Thinking i l’Sprint, resolen reptes d’innovació extrets de la vigilància competitiva.

 • Cells of Innovation

  The innovation cells are teams consisting of approximately four or five Som-Inn Port Innovation Agents who employ Design Thinking and Sprint methodology to resolve the challenges brought to light by competitive vigilance.

 • Célula de innovación

  Las células de innovación son equipos formados aproximadamente por 4 o 5 Agentes de Innovación de Som-Inn Port y que, a través del Design Thinking y del Sprint, resuelven retos de innovación extraídos de la vigilancia competitiva.

 • Célula de vigilancia competitiva

  Son equipos formados aproximadamente por 3 o 4 Agentes de Innovación de Som-Inn Port que tienen un interés común sobre el cual hacer investigación, para así extraer retos que sean resueltos en el ciclo de innovación. Las células de vigilancia competitiva son autorreguladas y participan digitalmente a través de la plataforma de innovación abierta.

 • Challenge

  A goal that is a stimulation and an aspiration for the one who proposes it.

 • Co-innovació

  És el procés de diàleg, d’interacció, d’escolta i d’aliança entre diferents actors, en els quals les idees i projectes sorgeixen pel fet de col·laborar. És un procés iteratiu, basat en la metodologia del Design Thinking, que es realitza de forma presencial a través de 6 tallers, i que es coordina a través de la plataforma digital. Un procés en el qual es parteix de reptes, i es finalitza amb la presentació de propostes innovadores per tal de resoldre aquests reptes.

 • Co-innovación

  Es el proceso de diálogo, de interacción, de escucha y de alianza entre diferentes actores, en los que las ideas y proyectos surgen por el hecho de colaborar. Es un proceso interactivo, basado en la metodología del Design Thinking, que se realiza de forma presencial a través de 6 talleres y que se coordina a través de la plataforma digital. Un proceso en el que se parte de retos y se finaliza con la presentación de propuestas innovadoras para así resolver dichos retos.

 • Co-innovation

  This is the process of dialogue, interaction, listening and alliance between different actors, in which ideas and projects arise as a result of collaborating. It is an iterative process, based on the methodology of Design Thinking, which is performed in person by means of 6 workshops, and is coordinated via the digital platform. This is a process that is based on challenges and will end with the presentation of innovative proposals aimed at resolving these challenges.

 • Col·laboradors

  Els col·laboradors són persones i entitats que no són membres de Som-Inn Port, però que tenen interès en col·laborar amb l’Ecosistema d’Innovació en moments concrets del cicle d’innovació, per tal de donar suport a les cèl·lules.

 • Colaboradores/as

  Los colaboradores/as son personas y entidades que no son miembros de Som-Inn Port, pero tienen interés en colaborar con el Ecosistema de Innovación en momentos concretos del ciclo de innovación con la finalidad de dar apoyo a las células.

 • Collaborators

  The collaborators are people and organisations that are not members of Som-Inn Port, but who are interested in collaborating with the Innovation Ecosystem at specific moments of the cycle of innovation, in order to give support to the cells.

 • Collective intelligence

  The capacity of the community to evolve towards a higher order of complexity and harmony, by means of the mechanisms of innovation and collaboration.

 • Comisión de Innovación

  La Comisión de Innovación es la herramienta de gestión de Som-Inn Port que se encarga de asegurar el buen funcionamiento y coordinación del Ecosistema de Innovación del Port de Tarragona, así como de la calidad de los contenidos del ciclo de innovación. Propone mejoras o cambios para ser posteriormente aprobados por el Ágora.

  Está formada por una selección de instituciones/organizaciones miembros de Som-Inn Port y la Autoridad Portuaria de Tarragona, siempre con un máximo de 7 representantes. La Comisión se reúne aproximadamente 4 veces al año.

 • Comissió d’Innovació

  La Comissió d’Innovació és l’eina de gestió de Som-Inn Port que s’encarrega d’assegurar el bon funcionament i coordinació de l’Ecosistema d’Innovació del Port de Tarragona, així com la qualitat dels continguts del cicle d’innovació. Proposa millores o canvis per ser posteriorment aprovats per l’Àgora.

  Està formada per una selecció d’institucions/organitzacions membres de Som-Inn Port i l’Autoritat Portuària de Tarragona, sempre amb un màxim de 7 representants. La comissió es reuneix aproximadament quatre cops a l’any.

 • Competitive vigilance

  These are teams consisting of approximately three or four Som-Inn Port Innovation Agents who have a common interest about what research to carry out in order to bring to light the challenges that are resolved in the cycle of innovation. Competitive vigilance cells are self-regulating and participate digitally via the open innovation platform.

 • Competitive vigilance cells

  These are teams consisting of approximately three or four Som-Inn Port Innovation Agents who have a common interest about what research to carry out in order to bring to light the challenges that are resolved in the cycle of innovation. Competitive vigilance cells are self-regulating and participate digitally via the open innovation platform.

 • Design Thinking

  A methodology for generating innovative ideas that focuses on understanding and providing solution to the real needs of users.

 • Design Thinking

  Metodología para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los/las usuarios/as.

 • Design Thinking

  Metodologia per generar idees innovadores que centra la seva eficàcia en entendre i donar solució a les necessitats reals dels usuaris.

 • Disruptive innovation

  The introduction of new things that change the existing paradigm for a new one, which provides more quality, safety, efficiency, in such a way that the previous one becomes obsolete and disappears, providing a major competitive advantage for the organisation.

 • Ecosistema d’Innovació Oberta

  L’Ecosistema d’Innovació Oberta és un entorn col·laboratiu, format per persones que treballen per a la resolució de reptes i oportunitats de millora d’una organització, compartint idees i generant projectes innovadors. Es dinamitza a través de tallers i sessions de treball, així com amb una plataforma digital que permet coordinar tot el procés.

 • Ecosistema de Innovación Abierta

  Un Ecosistema de Innovación Abierta es un entorno colaborativo formado por personas que trabajan para la resolución de retos y oportunidades de mejora de una organización, compartiendo ideas y generando proyectos innovadores. Un Ecosistema de Innovación Abierta se dinamiza a través de talleres y sesiones de trabajo, así como con una plataforma digital que permite coordinar todo el proceso.

 • Ecosystem of Open Innovation

  An Ecosystem of Open Innovation is a collaborative environment, made up of people who work to resolve challenges and opportunities for improving an organisation, sharing ideas and creating innovative projects. An Ecosystem of Open Innovation is driven by workshops and working sessions, as well as by a digital platform that makes it possible to coordinate the entire process.

 • Embudo de innovación

  Imagen específica del itinerario y criterios que seguirán las ideas propuestas por los/las profesionales hasta su transformación en proyectos innovadores.

 • Embut d’innovació

  Imatge específica de l’itinerari i criteris que seguiran les idees proposades pels professionals fins a la seva transformació en projectes innovadors.

 • Estadi de formació

  Grup de membres de l’Ecosistema d’Innovació Som-Inn Port que es troben en el mateix nivell de coneixement i desenvolupament dels processos d’innovació oberta.

 • Estadio de formación

  Grupo de miembros del Ecosistema de Innovación Som-Inn Port que se encuentran en el mismo nivel de conocimiento y desarrollo de los procesos de innovación abierta.

   

 • Idear

  Generar idees. En aquesta fase les activitats afavoreixen el pensament expansiu i s’han d’eliminar els judicis de valor.

 • Ideate

  To generate ideas. In this phase the activities promote expansive thinking and value judgements have to be eliminated.

 • Incremental innovation

  The introduction of partial or universal innovations in a process, service or product that already exists, adding improvements, functionalities or provisions, with the aim of improving its value proposition.

 • Innovació

  La innovació és el procés mitjançant el qual noves idees o propostes de millora han estat convertides en nous productes, serveis, processos així com models organitzatius o de negoci que creen de forma sostenible valor social o de mercat.

 • Innovació disruptiva

  Introducció de novetats que canvien el paradigma existent per un de nou, que proporciona més qualitat, seguretat, eficiència, de tal manera que l’anterior entra en obsolescència i desapareix, proporcionant un gran avantatge competitiu per a l’organització.

 • Innovació incremental

  Introducció de novetats parcials o globals en un procés, servei o producte que ja existeix, afegint-hi millores, funcionalitats o prestacions amb l’objectiu de millorar la seva proposta de valor.

 • Innovació Oberta

  La innovació oberta és l’ús intensiu del coneixement tant intern com extern, amb l’objectiu d’accelerar la capacitat d’innovació d’una organització o d’un conjunt d’organitzacions.

 • Innovación

  La innovación es el proceso mediante el que nuevas ideas o propuestas de mejora han sido convertidas en nuevos productos, servicios, procesos, así como en modelos organizativos o de negocio los cuales crean de forma sostenible valor social o de mercado.

 • Innovación Abierta

  La innovación abierta es el uso intensivo del conocimiento, tanto interno como externo, con el objetivo de acelerar la capacidad de innovación de una organización o de un conjunto de organizaciones.

 • Innovación disruptiva

  Introducción de novedades que cambian el paradigma existente por uno de nuevo que proporcione más calidad, seguridad, eficiencia, de tal manera que la anterior entra en obsolescencia y desaparece, proporcionando una gran ventaja competitiva para la organización.

 • Innovación incremental

  Introducción de novedades parciales o globales en un proceso, servicio o producto que ya existe, añadiéndole mejoras, funcionalidades o prestaciones con el objetivo de mejorar su propuesta de valor.

 • Innovation

  Innovation is the process by which new ideas or proposals for improvement have been converted into new products, services, processes, as well as organisational or business models that create sustainable social or market value.

 • Innovation Agents

  The Innovation Agents are Som-Inn Port’s reference points for each Member of the Innovation Ecosystem.

  They are the people who are part of the Agora, creating a link between their organisation and the Innovation Ecosystem. They participate actively in innovation training sessions. They perform competitive vigilance by exploring trends to identify the challenges of innovation. They participate actively in co-innovation workshops, using Design Thinking and agile development prototypes, employing Sprint methodology.

  They are the people in charge of transmitting the aspects dealt with in the networking sessions, as well as motivating participation to the rest of the professionals in Som-Inn Port’s member entities.

 • Innovation Commission

  The Innovation Commission is the Som-Inn Port management tool that is responsible for ensuring the proper functioning and coordination of the Port of Tarragona’s Innovation Ecosystem, as well as the quality of the contents of the cycle of innovation. It proposes improvements or changes that will subsequently be approved by the Agora.

  It consists of a selection of entities/organisations that are members of Som-Inn Port and the Tarragona Port Authority, with a maximum of 7 representatives at all times. The commission meets approximately four times a year.

 • Innovation funnel

  A specific image of the route and the criteria to be followed by the ideas put forward by the professionals involved until they are transformed into innovative projects.

 • Innovation projects

  It is an innovative idea already defined, developed, tested and in the process of being implemented. It is based on the experience of a prototype and its results, in terms of validating with a user.

 • Insight

  The insights of the client or user are the basis for innovation in the processes of Design Thinking. An insight is a key item of client or user information, which is often hidden in their subconscious. It generally provides a response to “why” questions (Why does he come in through one door and not another? Why is one of the children holding a sandwich and the other one not? Why don’t I like music?). Insights help to identify behaviours, habits and preferences, and therefore, provide key information to identify opportunities for innovation.

 • Insight

  Los insights de cliente o usuario/a son la base de la innovación en los procesos de Design Thinking. Un insight es una información clave del cliente o usuario/a y que a menudo se esconde en su subconsciente. Generalmente da respuesta a preguntas de ¿Por qué? (¿Por qué entra por una puerta y no por otra? ¿Por qué uno de los hijos lleva bocadillo y el otro no? ¿Por qué no me gusta la música?). Los insights ayudan a identificar comportamientos, hábitos y preferencias y, por tanto, dan información clave para identificar oportunidades de innovación.

 • Insight

  Els insights de client o usuari són la base de la innovació en els processos de Design Thinking. Un insight és una informació clau del client o usuari i que sovint s’amaga en el seu subconscient. Generalment dona resposta a preguntes de “Per què” (Per què entra per una porta i no per una altra? Per què un dels fills porta entrepà i l’altre no? Per què no m’agrada la música?). Els insights ajuden a identificar comportaments, hàbits i preferències i, per tant, donen informació clau per identificar oportunitats d’innovació.

 • Intel·ligència col·lectiva

  Capacitat de la comunitat d’evolucionar cap a un ordre de complexitat i harmonia major, per mitjà de mecanismes d’innovació i col·laboració.

 • Inteligencia colectiva

  Capacidad de la comunidad de evolucionar hacia un orden de complejidad y armonía mayor, mediante mecanismos de innovación y colaboración.

 • Membre de Som-Inn Port

  An entity or individual who has signed the pledge of allegiance to the Innovation Ecosystem and actively participates in it.

 • Membre de Som-Inn Port

  Entitat o persona física que ha signat el compromís d’adhesió a l’Ecosistema d’Innovació i que hi participa activament.

 • Miembro de Som-Inn Port

  Entidad o persona física que ha firmado el compromiso de adhesión al Ecosistema de Innovación y que participa activamente.

 • Model d’innovació

  A set of rules, procedures, organisation, people and technological solutions that make it possible to manage innovation in Som-Inn Port. They are, in fact, the rules of participation in the Port of Tarragona’s Innovation Ecosystem, where all the answers to the questions that someone might have with regard to participation in the Innovation Ecosystem can be found.

 • Model d’innovació

  Conjunt de normes, procediments, organització, persones i solucions tecnològiques que permeten gestionar la innovació a Som-Inn Port. Són, en realitat, les bases de participació en l’Ecosistema d’Innovació del Port de Tarragona, allà on trobar totes les respostes als dubtes que es puguin tenir respecte a la participació en l’Ecosistema d’Innovació.

 • Modelo de innovación

  Conjunto de normas, procedimientos, organización, personas y soluciones tecnológicas que permiten gestionar la innovación a Som-Inn Port. Son, en realidad, las bases de participación en el Ecosistema de Innovación del Port de Tarragona donde encontrar todas las respuestas a las dudas que se puedan tener respecto a la participación en el Ecosistema de Innovación.

 • Open Innovation

  Open innovation is the intensive use of knowledge, both internal and external, with the aim of accelerating the innovation capabilities of an organisation or group of organisations.

 • Participant

  An entity or individual who is in the process of joining Som-Inn Port and is not yet a full member.

 • Participant

  Entitat o persona física que està en procés d’adhesió a Som-Inn Port i no és encara membre de ple dret.

 • Participante

  Entidad o persona física que está en proceso de adhesión a Som-Inn Port y no es aún miembro de pleno derecho.

 • Person responsible for Innovation

  Person responsible for coordinating the process of innovation between all the entities and stakeholders, providing the necessary tools and methodologies, as well as a methodology of appropriate innovation, while maintaining a record of all the activities generated.

 • Procés d’innovació

  El procés d’innovació consisteix en el conjunt de fases (amb les seves tasques, calendaris i responsables corresponents) que haurà de recórrer una idea o proposta de millora, per tal d’assolir l’èxit: la seva implementació.

 • Proceso de innovación

  El proceso de innovación consiste en el conjunto de fases (con sus tareas, calendarios y responsables correspondientes) que deberá de recorrer una idea o propuesta de mejora, con el fin de alcanzar el éxito: su implementación.

 • Process of Innovation

  The innovation process is the set of phases (with their tasks, schedules and corresponding managers) that an idea or proposal for improvement needs to go through in order to achieve success: Its implementation.

 • Projectes d’innovació

  És una idea innovadora ja definida, desenvolupada, testejada i en procés d’implementació. Es basa en l’experiència d’un prototip i els seus resultats pel que fa a la validació amb l’usuari/ària.

 • Prototip

  És l’eina de comunicació i simulació del mínim producte viable. És la ‘tangibilització’ de la idea en un producte mínimament funcional.

 • Prototipo

  Es la herramienta de comunicación y simulación del Mínimo Producto Viable. Es la tangibilización de la idea en un producto mínimamente funcional.

 • Prototype

  This is the Minimum Viable Product communication and simulation tool. It is the idea made tangible in a minimally functional product.

 • Proyectos de innovación

  Es una idea innovadora ya definida, desarrollada, comprobada y en proceso de implementación. Se basa en la experiencia de un prototipo y sus resultados en cuanto a la validación con el usuario/a.

 • Repte

  Objectiu que constitueix un estímul i un desafiament per a qui se’l proposa.

 • Responsable d’innovació

  Responsable de coordinar el procés d’innovació entre totes les entitats i els agents implicats, proporcionant les eines i metodologies necessàries, així com una metodologia d’innovació apropiada, tot mantenint un registre de totes les activitats generades.

 • Responsable de Innovación

  Responsable de coordinar el proceso de innovación entre todas las entidades y los/as agentes implicados/as, proporcionando las herramientas y metodologías necesarias, así como una metodología de innovación apropiada, manteniendo un registro de todas las actividades generadas.

 • Reto

  Objetivo que constituye un estímulo y un reto para la persona que se lo propone.

 • Sprint

  A methodology which makes it possible to obtain a prototype tested by potential clients in a minimum period of time using specific organizational and work tools.

 • Sprint

  Metodología que permite obtener un prototipo comprobado por clientes potenciales en un tiempo mínimo utilizando herramientas específicas de organización y trabajo.

 • Sprint

  Metodologia que permet obtenir un prototip testejat per clients potencials en un temps mínim utilitzant eines específiques d’organització i treball.

 • Training stage

  A group of members of the Som-Inn Port Innovation Ecosystem who are at the same level of knowledge and development in the open innovation processes.

 • Vigilancia competitiva

  Búsqueda de información alrededor de un ámbito concreto que permite analizar el estado actual de conocimiento de este ámbito y las perspectivas de futuro, para extraer retos que pueden ser de interés para Som-Inn Port.

 • Vigilància competitiva

  Recerca d’informació al voltant d’un àmbit concret que permet analitzar l’estat actual de coneixement d’aquest àmbit i les perspectives de futur, per tal d’extreure’n reptes que poden ser d’interès per Som-Inn Port.

Este sitio web utiliza cookies para asegurarse de que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web. <span style="margin-left:10px"><a style="margin-right: 20px;"href="https://www.porttarragona.cat/es/otras-informaciones/nota-legal#politica-cookies">Política de Cookies </a><a href="https://www.porttarragona.cat/es/otras-informaciones/nota-legal#politica-privacidad">Info RGPDUE</a></span> .

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar